Toestemmingsbepaling foto’s en video’s


Toelichting: ‘’In de AVG is bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de verwerking ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer betekent of er een onevenredige inspanning moet worden verricht om een persoon op foto of video te identificeren.’’

In alle (toekomstige) activiteiten van Rotary Club Geertruidenberg, hierna te noemen RCG is ons toestemmingsbepaling foto’s en video’s van toepassing. Voor iedereen die een activiteit van RCG bezoekt, gaat de bezoeker/het lid akkoord met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal door RCG.

RCG verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, dan wel indien het betreft de verstrekking van uw gegevens aan media in het kader van journalistiek werk. Foto’s en video’s behoren tot een bezit van RCG en zullen onbeperkt worden bewaard. Mocht RCG overgaan op het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame dan heeft betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik hier voor van zijn of haar persoonsgegevens.

Dit kan door middel van een mail naar info@film-premiere.nl RCG zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.